สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 
ครูเฉลิมเนตร จันทร์นคร
ครูชำนาญการ
ค.บ. (สังคมศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ครูปริยดนัย จันทร์มี
ครูชำนาญการ
ค.บ. (สังคมศึกษา)
ว่าที่ร้อยตรีพิศาล   ดิษฐสุวรรณ
ครูชำนาญการ
ค.บ. (สังคมศึกษา)