ภาษาต่างประเทศ

 
ครูธัญลักษณ์ สิงห์ทอง
ครูชำนาญการ
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ครูรักษา ดวงอุปะ
ครูชำนาญการ
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ครูอรุณี ตันตราจินต์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)