วิทยาศาสตร์

  
ครูพรธนา จักรน้ำอ่าง
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูวิภา โอสถานนท์
ครูชำนาญการ
กศ.ม. (หลักสูตร)
ครูดาริกา  ฉวีศักดิ์
ครูชำนาญการ
วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ (ชีววิทยา)
ครูนิคม ทองเณร
ครูชำนาญการ
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ครูสุพร จรัสศรี
ครูชำนาญการ
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์