คณิตศาสตร์

   
ครูจิรภัทร ทองสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)
ครูกนกวรรณ ทองสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)