กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

๑ งานรองผู้อำนวยการโรงเรียน  ด้านกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

มีหน้าที่

๑. กำกับ ดูแล ควบคุม นิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

๒ คณะกรรมการบริหาร กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ได้แก่

๑. นางเฉลิมเนตร  จันนคร         ครูชำนาญการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

 

๓ งานส่งเสริมและพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน รวมทั้ง ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

 

หน้าที่

๑. จัดทำ รวบรวมข้อมูล ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติของนักเรียน

๒. ในการอบรมชี้แจงแนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมความประพฤติดีและมีระเบียบวินัย

๔. ประสานงานบุคลากรฝ่ายต่างๆและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

๕. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

๔ งานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑. ว่าที่ร้อยตรีพิศาล ดิษฐสุวรรณ      ครูชำนาญการ                       หัวหน้า

๒. นายปริยดนัย     จันทร์มี          ครูชำนาญการ                       ผู้ช่วย

หน้าที่

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่นกิจกรรมเข้าค่ายธรรม, กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย, กิจกรรมมารยาทไทยฯลฯ

๒. ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

๕ งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑. นางเฉลิมเนตร     จันนคร          ครูชำนาญการ

หน้าที่

๑. ดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน

๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
๓. ควบคุมดูแล  ช่วยเหลือกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนในรูปของสภานักเรียนและจัดให้มี

กิจกรรมส่งเสริมความรักความสามัคคีฝึกฝนให้นักเรียนสามารถทำงานเป็นหมู่คณะได้

๔. จัดกิจกรรมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยฝึกให้นักเรียนร่วมมือกันดูแลรักษาสถานที่และสิ่งของสาธารณะ

 

๖ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

หน้าที่

๑. กำหนดให้มีกฎระเบียบ แนวปฏิบัติและการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

๒. ดำเนินงานจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

๓. ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์

๔. รายงานผลการดำเนินงาน  แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามกำหนดระยะเวลา

 

๗ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑. นางปัตถมา         ศิริประทุม         ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าที่

๑. กำหนดขอบข่ายงาน ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน โดยอาศัยรูปแบบและแนวทางจากกระทรวงศึกษาธิการ

๒. ออกแบบเอกสาร,แบบฟอร์ม,แบบรายงานต่างๆ  ตามความเหมาะสมและความจำเป็น

๓. รวบรวมจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบที่สามารถสืบค้นได้ง่าย

๔. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง

๕. สรรหาและแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน ม.1-6

๖. สรุป รายงานผล  เมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม

 

๘ งานกิจกรรมนักเรียน ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑. ว่าที่ ร.ต.พิศาล     ดิษฐสุวรรณ    ครูชำนาญการ

หน้าที่

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติ  และระเบียบวินัย

๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

๓. จัดกิจกรรมส่งเสริม  พัฒนาด้านความรับผิดชอบ

๔. จัดกิจกรรมเสริมสร้าง ยกย่องขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่ประพฤติดี

๕. ประสานงานกิจกรรมในโครงการต่างๆ

๖. สรุปและประเมินผลกิจกรรมที่ดำเนินการ

 

๙ งานเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑. นายปริยดนัย      จันทร์มี          ครูชำนาญการ

หน้าที่

๑.  ดำเนินงานเกี่ยวกับชุมชน

๒.  มูลนิธิ/สมคมผู้ปกครองและครู

๓.  สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้ และ  ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

– มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

– สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา  และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรระดับสถานศึกษา

๔. สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน

– เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน

– มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

 

๑๐ งานสารวัตรนักเรียน ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑. นายเฉลียว       ผสม            ครูชำนาญการพิเศษ       หัวหน้า

๒. ว่าที่ร้อยตรีพิศาล ดิษฐสุวรรณ   ครูชำนาญการ              ผู้ช่วย

๓. นางรักษา         ดวงอุปะ       ครูชำนาญการ               ผู้ช่วย

หน้าที่

๑. กำหนดให้มีกฎระเบียบและแนวปฏิบัติ สำหรับควบคุมส่งเสริมและแก้ไขความประพฤตินักเรียน

๒. ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน

๓. ดำเนินงานจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่เหมาะสมให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน

๔.ประสานงานกับฝ่ายงาน,งานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์

 

๑๑ งาน To Be Number One ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑. นางปัตถมา       ศิริประทุม        ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าที่

๑. วางแผนและส่งเสริมการจัดกิจกรรม To Be Number One ในโรงเรียน

๒. วัด ประเมินผล และสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม

 

๑๒ งานส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ
๑. นางเฉลิมเนตร   จันนคร           ครูชำนาญการ             หัวหน้า
มีหน้าที่
๑. วางแผนและส่งเสริมการจัดกิจกรรม วันสำคัญในโรงเรียนและร่วมกับชุมชน
๒. วัด ประเมินผล และสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม

 

๑๓ งานสารบรรณกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

 

หน้าที่

๑.  ดำเนินงานตามระบบงานสารบรรณและการพัฒนาระบบงานในการบริการ

๒.  จัดทำทะเบียนหนังสือ รับ- ส่งหนังสือราชการให้เป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์

๓.  บริการอำนวยความสะดวกในการตอบรับหนังสือราชการให้แก่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

๔.   งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย