กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป

๑ งานรองผู้อำนวยการโรงเรียน  ด้านกลุ่มบริหารงานทั่วไป  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

มีหน้าที่

๑. กำกับ ดูแล ควบคุม นิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

๒ คณะกรรมการบริหาร  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  ได้แก่

๑. นายดำรงค์                  กลมพุก      ครูชำนาญการ   ปฏิบัติงานในหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

 

๔ งานอาคารสถานที่ และการรักษาความปลอดภัย  รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑. นายดำรงค์       กลมพุก          ครูชำนาญการ                      หัวหน้า

๒. นักการภารโรง                                                           ผู้ช่วย

๓. พนักงานทำความสะอาด                                                 ผู้ช่วย

หน้าที่

๑. วางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมตลอดจนวางแผนระบบสาธารณูปโภคโภคของสถานศึกษา

๒. บำรุง ดูแล  และพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่มั่งคงปลอดภัยเหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์

๓. บำรุง  ดูแล  และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ให้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์

๔. ประสานงานการให้บริการ อาคารสถานที่

๕. จัดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรยามกลางวัน, เสาร์, อาทิตย์, เวรยามกลางคืน

๖. จัดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรวจการอยู่เวรยามกลางวัน, เสาร์, อาทิตย์, เวรยามกลางคืน

 

๕ งานโสตทัศนูปกรณ์  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑. นายกฤษดา        เกตุทิม                    ครูอัตราจ้าง

หน้าที่

๑. จัดระบบการบำรุงรักษา เก็บรักษา อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา

๒. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

๓. จัดและผลิตสื่อเท่าที่จำเป็นในการใช้ในโรงเรียน

๔. จัดระบบอำนวยประโยชน์ ในการใช้ระบบเสียงในหอประชุม

๕. จัดทำสถิติข้อมูล การใช้อุปกรณ์  การใช้ห้องโสตทัศนูปกรณ์

๖. สรุปประเมินผลงานห้องโสตทัศนูปกรณ์

๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

 

๖ งานอนามัยโรงเรียน  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑. นางอรุณี          ตันตราจินต์              ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าที่

๑. จัดให้มีห้องพยาบาลที่เหมาะสม มีเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ เพียงพอ ให้บริการ

๒. จัดให้มีการปฐมพยาบาล สร้างภูมิคุ้มกัน ตรวจสุขภาพนักเรียน ให้มีความรู้ด้านสุขภาพอนามัย

๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันโรค

๔. จัดทำบัตรสุขภาพ สำรวจเก็บข้อมูล สถิติ

๕. จัดทำสถิติการใช้ยา การใช้ห้องพยาบาลและสถิติอื่นๆ เช่นการเจ็บป่วย การใช้ยา

๖. ประสานงานกับโรงพยาบาลในงานที่เกี่ยวข้อง

๗. ดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

๘. สรุปประเมิลผลงานสุขภาพอนามัยอย่างน้อยปีละครั้ง

 

๗ งานโภชนาการ/อย.น้อย

๑. นางอรุณี         ตันตราจินต์               ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าที่

๑. จัดให้มีน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอต่อการบริโภคของครูและนักเรียน

๒. ควบคุมดูแลการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน

๓. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

๔. ให้ความรู้เรื่องมารยาท สุขนิสัยที่ดีทางด้านโภชนาการแก่ครูและนักเรียน

๕. ประสานงานด้านการให้บริการโภชนาการของโรงเรียน

๖. มีการจัดการด้านการจัดจำหน่ายอาหาร  การเช่า การประมูลฯลฯ

๗. การใช้และการดูแลโรงอาหาร

๗.๑ กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้โรงอาหาร

๗.๒ มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแล

๗.๓ จัดงบปริมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

๗.๔ จัดให้มีการติดตามประเมินผลการใช้โรงอาหารอย่างเหมาะสมเป็นระบบ

๘. สรุป ประเมินผลการปฏิบัติงานโภชนาการอย่างน้อยปีละ ๑ครั้ง

๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๘ งานสหกรณ์/ร้านค้า  ผู้รับผิดชอบหน้าที่ คือ

หน้าที่

๑. ดำเนินการบริหารกิจการโครงการสหกรณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบ

๒. ดำเนินงานธนาคารโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ

 

๙ งานความสัมพันธ์กับชุมชน  และศิษย์เก่า ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

หน้าที่

๑. ดำเนินงานเกี่ยวกับชุมชน

๒. มูลนิธิ/สมคมผู้ปกครองและครู/ชมรมศิษย์เก่า/คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓. สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้ และ  ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

– มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

– สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา  และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรระดับสถานศึกษา

๔. สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน

– เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน

– มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

 

๑๐ งานบริหารลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑. นายดำรงค์               กลมพุก            ครูชำนาญการ

หน้าที่

๑. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

๒. ประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

 

๑๑ งานสารบรรณกลุ่มบริหารทั่วไป  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑. นางอรุณี                  ตันตราจินต์       ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าที่

๑.  ดำเนินงานตามระบบงานสารบรรณและการพัฒนาระบบงานในการบริการ

๒.  จัดทำทะเบียนหนังสือ รับ- ส่งหนังสือราชการให้เป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์

๓.  บริการอำนวยความสะดวกในการตอบรับหนังสือราชการให้แก่กลุ่มบริหารทั่วไป

๔.  งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย