กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

๑ งานรองผู้อำนวยการโรงเรียน  ด้านกลุ่มบริหารงานบุคคล  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ
มีหน้าที่

๑. กำกับ ดูแล ควบคุม นิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

๒ คณะกรรมการบริหาร  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  ได้แก่

๑. นางสาวพรธนา    จักรน้ำอ่าง   ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานในหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

 

๓ งานวางแผนอัตรากำลังและงานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง และโยกย้าย ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑. นางสาวสุพร       จรัสศรี        ครูชำนาญการ

หน้าที่

๑.  วิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง และการขอกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและบุคลากร

– งานวางแผนอัตรากำลัง  การสรรหาและแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูการสรรหา บรรจุ/แต่งตั้ง

– ดำเนินการ  การบรรจุ  แต่งตั้ง  ย้าย  โอน  มาช่วยและไปช่วยราชการ  ทดลองปฏิบัติราชการ

๒.  บันทึกแผนงานและอัตรากำลังในคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Obec

๓.  จัดระบบการบริหารพัฒนาองค์กรและเผยแพร่ผลงานของกลุ่มบริหารบุคคลผ่านเว็ปไซต์ของโรงเรียน

๔.  สรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีได้รับมอบอำนาจจาก อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

๕.   สรรหาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

๖.   ดำเนินการ การบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน มาช่วยและไปช่วยราชการ ทดลองปฏิบัติราชการ

๗.   บรรจุบุคลากรกลับเข้าราชการ

๘.   การแต่งตั้งย้ายโอนและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

๔ งานเลื่อนขั้นเงินเดือน,  เลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานราชการ/ลูกจ้าง,  การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และงานมาปฏิบัติราชการ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑ นางสาวพรธนา    จักรน้ำอ่าง   ครูชำนาญการพิเศษ     หัวหน้า
๒ นางสาวสุพร       จรัสศรี       ครูชำนาญการ            ผู้ช่วย

หน้าที่ 

๑.  งานเลื่อนขั้นเงินเดือน

๑.๑ รวบรวมตรวจสอบเอกสารและรายงานการส่งสมุดบันทึกความดีของข้าราชการครูเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

๑.๒ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบและเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้าง ของคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบและเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้าง ของโรงเรียนลับแลศรีวิทยา

และ  จัดพิมพ์ผลการพิจารณาความดีความชอบของคณะกรรมการ  รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

๒.  งานจัดระบบและทะเบียนประวัติ

๒.๑ จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในโรงเรียนให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน

๓.  งานประเมินผลการปฏิบัติงาน

๓.๑ จัดทำแผนงานและโครงการงานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

๓.๒ จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร

๓.๓ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่

๓.๔ พัฒนาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างปฎิบัติหน้าที่ราชการ

๓.๕ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเลื่อนตำแหน่ง

๓.๖ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีไม่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ

๓.๗ ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา

๔.  งานขอมีบัตรประจำตัว

๔.๑ ให้บริการด้านการขอบัตรประจำตัวข้าราชการของบุคลากร

๕.  งานการเปลี่ยนชื่อนามสกุล

๕.๑ ดำเนินการขอเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของบุคลากรในโรงเรียนตามที่เจ้าตัวร้องขอเลื่อนขั้นนิเทศ กำกับ  ติดตามและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารบุคคล

๖.  งานมาปฏิบัติราชการและการลา

๖.๑ ให้บริการเอกสาร แบบฟอร์มเกี่ยวกับการลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ราชการ

๖.๒ จัดทำสถิติการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรในโรงเรียน

๖.๓ จัดทำสถิติการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรในโรงเรียน

๖.๔ ตรวจสอบการมาลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ/ลูกจ้าง และบันทึกการมาสายการไปราชการ การลาของข้าราชการ/ลูกจ้าง

๖.๕ ให้บริการเอกสาร แบบฟอร์ม ด้านการลาประเภทต่าง ๆ การเพิ่มวุฒิ-ปรับวุฒิการศึกษาของข้าราชการ

๗.  งานขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

๗.๑ ให้บริการด้านการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  การตรวจสอบและการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ของบุคลากรตามสมควรแก่ความดี

 

๕ งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑. นางสาวพรธนา            จักรน้ำอ่าง                 ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าที่

๑. จัดทำแผนงาน/โครงการฝึกอบรมการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรประสานงาน ส่งเสริมการดำเนินการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งทั้งกรณีเตรียมเข้าสู่ตำแหน่ง และพัฒนาประสิทธิภาพ จัดให้มีการฝึกอบรมศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพ

๒. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาต่อและให้คำแนะนำปรึกษาด้านการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

๓. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง จัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น

 

๖ งานส่งเสริมขวัญและกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑. นางสาวพรธนา           จักรน้ำอ่าง                  ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าที่

๑. จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นการประกาศเกียรติคุณยกย่องความดีการมอบรางวัล ประกาศนียบัตรและเครื่องหมายตอบแทนแก่บุคลากรในโรงเรียน เช่น มอบของขวัญแก่บุคลากรในโอกาสวันสำคัญ วันคล้ายวันเกิด เลี้ยงรับ-ส่งครูย้ายเ ย้ายออก มอบขอที่ระลึกแสดงความยินดีครูผู้มีผลงานดี

๒.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๗ งานดำเนินการทางวินัยและงานเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑. นางสาวพรธนา           จักรน้ำอ่าง                  ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าที่

๑. งานเสริมสร้างวินัยและรักษาวินัย  ส่งเสริมงานด้านการรักษาวินัย  คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรหากมีการกระทำผิดวินัยของข้าราชการให้บันทึกรายงานเสนอผู้บริหารเพื่อตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงต่อไป

๒. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัยของบุคลากรในสถานศึกษาเช่นการตรงต่อเวลาความสะอาดการแต่งกาย การเข้าแถวการแสดงความเคารพการปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติของโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอบรมหรือส่งเสริมความประพฤติดีปฏิบัติชอบและมีวินัยในตนเองเป็นต้น

๓. วิเคราะห์วิจัยปัญหาและสาเหตุอันเป็นที่มีของความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากรในสถานศึกษาและประสานงานแก้ไข

๔. กำหนดมาตรการและวิธีการเพื่อการแก้ไขความประพฤติและระเบียบวินัยในสถานศึกษาโดยไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของราชการ

๕. ดำเนินงานให้มาตรการและวิธีการในการแก้ไขความประพฤติและระเบียบวินัยของบุคลากรในสถานศึกษามีผลใช้บังคับอย่างแท้จริงและเป็นไปด้วยความยุติธรรม

๖. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

๘ งานสารบรรณกลุ่มบริหารงานบุคคล  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑. นางสาวสุพร               จรัสศรี        ครูชำนาญการ

หน้าที่

๑.  ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการของงานบริหารบุคคลและจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบง่ายต่อการสืบค้น

๒.  ให้บริการด้านการพิมพ์  จัดทำหนังสือและเอกสารทางราชการของงานบริหารบุคคล

๓.  ให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการจากกลุ่มงานบริหารบุคคลด้วยความเอาใจใส่  และเป็นกันเอง

๔.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓ งานสารสนเทศเทคโนโลยี  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑. นายนิคม                   ทองเณร      ครูชำนาญการ

หน้าที่

๑. จัดทำแบบแผนงานโครงการงานศูนย์คอมพิวเตอร์

๒. ประสานงานและให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตในฝ่ายต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

๓. ประสานการอบรมแนะนำการใช้งานอินเตอร์เน็ตให้กับบุคลากรภายในโรงเรียนและบุคคลภายนอก

๔. ดูแลบริหารประสานงานและรักษาระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน

๕. ดูแล Server ซ่อมบำรุงเครื่อง Server ดูแลรักษาระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต

๖. งานซ่อมแซมจัดหาทดแทนและทำความสะอาดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

๗. ตรวจเช็คและจัดทำทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

๘. ปรับปรุงคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์จัดการด้านโปรแกรมและตรวจเช็คไวรัส

๙. ดูแลจัดการบริหารเกี่ยวกับฐานข้อมูลบนเว็บไซต์

๑๐. พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน

๑๑. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนให้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้นเรียนเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

๑๒. ให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตนอกเวลาแก่ครูนักเรียนและผู้ที่สนใจ

๑๓. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา

๑๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๘ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

 

หน้าที่

๑. ดำเนินการจัดทำ

– เอกสารแนะนำโรงเรียน

– ป้ายนิเทศเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโรงเรียน

– เสียงตามสาย

– วารสาร/จุลสาร/เอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน

๒. จัดทำสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนเผยแพร่แก่หน่ายงานอื่นๆและชุมชน

๓. ดำเนินการ จัดทำแผ่นป้ายข้อความต่างๆ เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์

๔. สรุปประเมินผลงานเรื่องประชาสัมพันธ์ อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง

๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย