กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

๑. คณะกรรมการบริหาร กลุ่มบริหารงานวิชาการ

มีหน้าที่

๑. รับนโยบายและแนวปฏิบัติจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ด้านงานวิชาการ

๒. วางแผน  ประสานความร่วมมือกับบุคลากรในกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียน  การสอน  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์

๓. ส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน แบบพิมพ์ และเอกสารต่างๆ ด้านงานวิชาการ

๔. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูล และข่าวสารทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

๕. ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน

๖. ให้คำปรึกษาและหาแนวทางในการแก้ไขนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน

๗. กำกับดูแลและให้ตำปรึกษาในการจัดแผนการเรียนของนักเรียน ในโรงเรียน

๘. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในส่วนของภาระงานที่เกี่ยวข้องด้านงานวิชาการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ

๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

๒ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑. นางวิภา          โอสถานนท์   ครูชำนาญการ      หัวหน้า

๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                          ผู้ช่วย
๓. หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                        ผู้ช่วย

มีหน้าที่

๑. ประสานงานจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร  หลักสูตรนำไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๒. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร  สรุปปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา   เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน

๓. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการผลิตสื่อการเรียนการสอน การจัดหรือปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับโรงเรียน  และนโยบายของสถานศึกษา

๔. ควบคุมการใช้หนังสือประกอบการจัดการเรียนรู้  สื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ ในโรงเรียน

๕. ดำเนินการให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีสื่อการสอน  วัสดุฝึกที่ได้มาตรฐาน  และจัดบรรยากาศทางวิชาการ

๖. ศึกษา วิเคราะห์แผนการเรียน การจัดรายวิชาต่างๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของนักเรียน และบุคลากรในกลุ่มสาระฯ

๗. วางแผน และดำเนินการให้มีการจัดสอนเสริมให้กับนักเรียนตามโอกาส

๘. อำนวยความสะดวกด้านการจัดการเรียนรู้ จัดบรรยากาศทางวิชาการให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

๙. จัดกิจกรรมพัฒนาครู เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับครูอย่างต่อเนื่อง

๑๐. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตารางสอน  ตารางการใช้ห้อง ตารางสอนประจำชั้นให้เป็นปัจจุบัน

๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๓. งานจัดการเรียนการสอน  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑. นางวิภา    โอสถานนท์    ครูชำนาญการ           หัวหน้า

๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคน                   ผู้ช่วย

๓. หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                        ผู้ช่วย

หน้าที่

๑.  สำรวจความรู้ ความสามารถของครู และความสอดคล้องของครูกับหลักสูตรของโรงเรียน ประสานกับกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อจัดสรรอัตรากำลัง

๒. วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร สำรวจความต้องการ ความถนัดความสนใจร่วมกับกลุ่มงานแนะแนว และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อจัดรายวิชาให้นักเรียนลงทะเบียน

๓. จัดตารางสอนนักเรียน ครู ตารางการใช้ห้อง  และติดตาม ควบคุมให้การดำเนินการตามตารางสอนให้ถูกต้อง ทั้งการเรียนและการสอน

๔.  กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดสอนแทน ติดตามผลการปฏิบัติ

 

๔. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

 

หน้าที่

๑.  ส่งเสริมนิเทศ  ติดตามและกำกับให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๒. ส่งเสริมนิเทศ  ติดตามและกำกับให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน

๓. จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม

๔.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู โดยการจัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานตามสถาบันต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอน

๕.  ศึกษา วิเคราะห์ ความจำเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานวิชาการ

๖. ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน

๗. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการ

๘. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น

๙. ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

๑๐. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

๑๑. ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้

๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๕. งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑ นางกนกวรรณ    ทองสุทธิ์        ครูชำนาญการพิเศษ               หัวหน้า

๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                                             ผู้ช่วย

หน้าที่

๑. ควบคุมดูแลวัดผลและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบสถานศึกษาด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร

๒. ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานและปฏิทินปฏิบัติงานของงานวิชาการ

๓. ให้คำแนะนำบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลตลอดจนทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ การประเมินผลการเรียน

๔. รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนไว้ค้นคว้าและอ้างอิง

๕. ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการในการพัฒนาปรับปรุงการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบการประเมินผลการเรียน

๖. รวบรวม ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

๗. จัดทำแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานวัดผล

๘. รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ๘๐ และประกาศให้นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ

๙. รวบรวม ปพ. ๕ เสนอผู้อำนวยการเพื่ออนุมัติผลการเรียน

๑๐. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการดำเนินการเรื่องการสอบแก้ตัว

๑๑. สำรวจและรวบรวมสถิติการสอบผ่าน การติด 0 , ร , มส

๑๒. กำหนดเวลาสอบแก้ตัว จัดทำตารางเรียนเสริม ตารางสอบแก้ตัวและ ประกาศผลการสอบแก้ตัว

๑๓. ประสานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในการจัดทำข้อสอบ กำหนดตารางสอบ กรรมการคุมสอบ และดำเนินการสอบ

๑๔. ประสานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน  ในกรณีที่ตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องผลการเรียน  การจบหลักสูตร  และการลงทะเบียนวิชาเรียน

๑๕. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้  ทักษะประสบการณ์  และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการและอื่นๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

๑๖. สำรวจนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน 0, ร, มส

๑๗. ดำเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาตกค้าง โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓  และ  ๖

๑๘. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้  ทักษะประสบการณ์  และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการ  และอื่นๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

๑๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๗ งานทะเบียนนักเรียน  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑. นางธัญลักษณ์        สิงห์ทอง     ครูชำนาญการ                 หัวหน้า

หน้าที่

๑. เป็นนายทะเบียนของโรงเรียน

๒. จัดทำแผนปฏิบัติการเรียนและโครงการต่างๆ ของงานทะเบียน  ปฏิทินปฏิบัติการ  และประเมินผลการดำเนินงานงานทะเบียน

๓. ทำทะเบียนนักเรียน  ทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑)  กรอกและตรวจทานผลการเรียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

๔. จัดทำแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน

๕. ให้เลขประจำตัวนักเรียน  และจัดทำรายชื่อนักเรียนทุกชั้นเรียน  จัดทำสถิติจำนวนนักเรียน

๖. รับคำร้องการขอเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  การแก้ไขประวัติอื่นๆ ของนักเรียน และดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน

๗. ประสานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน  ในกรณีที่ตรวจพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องผลการเรียน  การจบหลักสูตร  และการลงทะเบียนวิชาเรียน

๘. รับคำร้องและดำเนินการเกี่ยวกับการย้าย และการลาออกของนักเรียน

๙. รับคำร้องการขอเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  การแก้ไขประวัติอื่นๆ ของนักเรียน

๑๐. ออกใบรับรองผลการเรียน  ใบรับรองเวลาเรียน  ใบรับรองอื่นๆ ตามที่นักเรียนหรือผู้ปกครองต้องการ

๑๑. ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนตามที่หน่วยงานต่างๆ ส่งมา

๑๒. จัดทำ ปพ. ๑  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย

๑๓. ออกหลักฐานแสดงผลการเรียน  และประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร

๑๔. สำรวจนักเรียนที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน  และขาดการติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อดำเนินการจำหน่ายในสมุดทะเบียนประวัติ

๑๔. ให้บริการข้อมูลในด้านการเรียนแก่ครู  นักเรียน  และผู้ปกครอง

๑๕. จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของงานทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการตรวจสอบและใช้งาน

๑๖. จัดทำทะเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.๑ ,๒ ,๓ ,๔ ,๖ ,๗ ,๘ ,๙) สำหรับผู้ที่ขอรับเอกสาร เป็นฉบับที่ ๒ หรือฉบับต่อๆไป

๑๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๘ งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑. นายจิรภัทร      ทองสุทธิ์        ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าที่

๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริการการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา

๒. ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

๓. ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล องค์กรหน่วยงานและ สถาบันอื่น

๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๙ งานประกันคุณภาพภายใน  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑. นายจิรภัทร      ทองสุทธิ์        ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าที่

๑.ศึกษาแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาจากเอกสาร เกณฑ์การประเมิน ระเบียบว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการเพื่อเตรียมรับการประเมิน จาก สมศ.

๒.ประชุมชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติ การเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องการการจัดการศึกษา  เพื่อรองรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

๓.ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามมาตรฐาน  ตัวชี้วัด และมีการประเมินการจัดการเรียนรู้ของตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

๔.รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ที่เป็นผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน

๕. ดำเนินการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและรายงานผู้บังคับบัญชา

๖. ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา จัดเก็บข้อมูลตามหมวดหมู่เตรียมข้อมูลเพื่อรับการประเมินจาก สมศ.บัญชา

๗. จัดทำเอกสารรวมเล่มผลการดำเนินการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและรายงานผู้บังคับ

 

๑๐ งานนิเทศการศึกษา  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

 

๑. นายจิรภัทร      ทองสุทธิ์        ครูชำนาญการพิเศษ                หัวหน้า

๒. นางกนกวรรณ   ทองสุทธิ์        ครูชำนาญการ                       ผู้ช่วย
๓. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                                             ผู้ช่วย

๔. นางวิภา          โอสถานนท์      ครูชำนาญการ                       กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

๑. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา

๒. สำรวจและรวบรวมปัญหาการเรียนการสอนจากครูผู้สอนเพื่อพิจารณาหาทางแก้ไข

๓. จัดประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ งาน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการจำเป็นเพื่อจัดโครงการนิเทศภายในโรงเรียนและภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้

๔. ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการวางแผนจัดกิจกรรมการนิเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุม ปรึกษาหารือ อบรมสัมมนา ประชุมปฏิบัติการ ประชุมอภิปราย จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ ฯลฯ

๕. ให้คำแนะนำและปรึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน

๖. ส่งเสริมและแนะนำให้การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้     และบันทึกการสอน การจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าของครู นิเทศการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้และบันทึกการสอน

๗. นิเทศและส่งเสริมให้ครู ผลิตสื่อการเรียนการสอนและจัดทำผลงานทางวิชาการ

๘. จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ  โดยเน้นการ นิเทศที่ร่วมมือ  ช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร  เช่น  นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบอื่นๆ ตามความเหมาสม

๙. แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และประสบการณ์ควรจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับ สถานศึกษาอื่น หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา

๑๐. ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา

๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๑๑ งานแนะแนวการศึกษา  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑. นางจินดา       นนทิตบัตร        ครูชำนาญการพิเศษ            หัวหน้า

หน้าที่

๑. จัดทำแผนงานและโครงการงานแนะแนวการศึกษา
๒. จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายในสถานศึกษาโดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๓. ดำเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมมือของครูทุกคน
๔. ระดมทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายในและภายนอกสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๕. ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาหรือเครือข่ายการแนะแนวภายในและนอกเขตพื้นที่การศึกษา

๖. ให้บริการสารสนเทศด้านการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
๗. บริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่ประสบปัญหาด้านการเรียนและปัญหาส่วนตัว
๘. ระเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา
๙. ให้การบริการ  ด้านการให้คำปรึกษา และช่วยเหลือแก่นักเรียน  ผู้ปกครอง  ในด้าน การเรียน ,

การศึกษาต่อ ,  การประกอบอาชีพ, การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม  การเยี่ยมบ้านนักเรียนหรือด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม

๑๐. จัดป้ายนิเทศ  ข้อมูล  ข่าวสาร  ด้านการแนะแนวอย่างต่อเนื่อง  ทันเหตุการณ์

๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๑๒ งานห้องสมุด  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑. นางอนงค์         คมกฤช          ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้า

หน้าที่

๑  จัดทำแผนปฏิบัติการ งบประมาณ โครงการของงานห้องสมุดให้เป็นไปตามนโยบายโรงเรียน

๒  จัดและพัฒนาสถานที่ห้องสมุดให้เหมาะสมกับเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอดเวลาและหลากหลาย

๓  จัดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องอำนวยความสะดวกที่เพียงพอกับจำนวนสมาชิก

๔  ดูแล เก็บรักษา ซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้การได้ตลอด

๕  จัดหา ซื้อ ทำเอกสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าหาความรู้และความบันเทิง

๖  ให้บริการใช้ห้องสมุดแก่นักเรียน ครู และบุคคลภายนอก

๗  จัดบรรยากาศ สถานที่และสิ่งแวดล้อม การบริการให้ชักจูงบุคคลภายนอกให้เห็นประโยชน์และเข้ามาใช้บริการ

๘  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

๙ จัดทำสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมทั้งประเมินผลงานที่ปฏิบัติตลอดภาคเรียน/ปี

 

๑๓ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑.  นางธัญลักษณ์   สิงห์ทอง                   ครูชำนาญการ                        หัวหน้า

– หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ                  นายดำรงค์   กลมพุก                ผู้ช่วย

– หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด                นางศุภณิชา  สิริคุณาลัย             ผู้ช่วย

– หัวหน้ากิจกรรม ร.ด.                    ว่าที่ ร.ต.พิศาล   ดิษฐสุวรรณ      ผู้ช่วย

– หัวหน้ากิจกรรม ชุมนุม                นางธัญลักษณ์    สิงห์ทอง            ผู้ช่วย

– หัวหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ นายจิรภัทร  ทองสุทธิ์ ผู้ช่วย

หน้าที่

๑. จัดโครงการสร้างการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้

๒. บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรของโรงเรียน สอดคล้องกันนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธะกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน และของหลักสูตร

๓. ดูแล ควบคุม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร ตามตารางสอน

๔. จัดกิจกรรมนิเทศภายใน การวิจัยในชั้นเรียน และการพัฒนาครูโดยการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน

๕. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๖. ควบคุมดูแลให้การดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน

๗. ประสานงานระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในการบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างกลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

๑๔ โครงการเรียนรวม  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑. นางจินดา        นนทิตบุตร                ครูชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้า

๒. นางกนิษฐา       ตุนาค                    พี่เลี้ยงเด็กพิการ                     ผู้ช่วย

หน้าที่

๑. วิเคราะห์ วิจัย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการคัดกรองเด็กพิการ

๒. ประสานแจ้งผลการคัดกรองแก่ผู้ปกครองนักเรียน

๓. จัดทำแฟ้มประวัตินักเรียนในโครงการเรียนร่วมเพื่อนำไปวางแผนการพัฒนา

๔. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องการความสามารถของผู้เรียน

๕. ผลิต พัฒนาและใช้สื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

๖. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความบกพร่องของผู้เรียน

๗. ดำเนินการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับความบกพร่องของผู้เรียนแต่ละคน

๘. รายงานผลการดำเนินโครงการเรียนร่วมแก่ผู้บังคับบัญชา

 

๑๕ งานพัฒนาทักษะชีวิต  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

หน้าที่
๑. วางแผน และสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตในสถานศึกษา
๒. วัดและประเมินผล กิจกรรม
๓. สรุป รายงานผล และจัดเก็บอ้างอิง

 

๑๖ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑. นางเฉลิมเนตร    จันนคร          ครูชำนาญการ                    หัวหน้า

๒. นางวิภา          โอสถานนท์       ครูชำนาญการ                     ผู้ช่วย

หน้าที่
๑. วางแผน และสนับสนุนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
๒. วัดและประเมินผล กิจกรรม
๓. สรุป รายงานผล และจัดเก็บอ้างอิง

 

๑๗ โรงเรียนในฝัน  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

 

หน้าที่    ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนในฝัน สู่มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

 

๑๘ โครงการเพศศึกษา   ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

หน้าที่    ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพศศึกษา สู่มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

 

๑๙ งานสารบรรณกลุ่มบริหารงานวิชาการ  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

หน้าที่

๑.  ดำเนินงานตามระบบงานสารบรรณและการพัฒนาระบบงานในการบริการ

๒.  จัดทำทะเบียนหนังสือ รับ- ส่งหนังสือราชการให้เป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์

๓.  บริการอำนวยความสะดวกในการตอบรับหนังสือราชการให้แก่กลุ่มงานบริหารวิชาการ

๔.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย