แหล่งเรียนรู้

 แหล่งเรียนรู้

 

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้
– ห้องสมุดมีขนาด 81 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด 3,500 เล่ม การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ดิวอี้ จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้ คิดเป็น 46 คนต่อวัน
– แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนพร้อมทั้งสถิติการใช้ (966.36 ครั้ง/ปี) (เฉลี่ย) สูงสุด เดือนกุมภาพันธ์ ต่ำสุด เดือนพฤษภาคม

 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้

(จำนวนครั้ง/ปี)

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้

(จำนวนครั้ง/ปี)

ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้
1.  ห้องปฏิบัติทางวิชาการ 200 1.  วัดคำศรี 40
2.  ห้องคอมพิวเตอ 200 2.  สภต.ดอนแรด 2
3.  ห้องปฏิบัติการทางภาษา 200 3.  สถานีอนามัยบ้านบึง 40
4.  ห้องศิลปะ 200 4.  หาดทรายมูล 2
5.  ห้องคณิตศาสตร์ 200 5.  หนองน้ำใส 2
6.  ห้องพยาบาล 1,00 6.  ป่าทามมูล 2
7.  แปลงนาสาธิต 80 7.  วัดบ้านยาง 4
8.  แปลงเกษตร 200 8.  วัดป่าธรรมเทศ 2
9.  โรงเรียน 40

 

ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู / นักเรียนในปีการศึกษานี้
1. นายทองริน จันทะพา ให้ความรู้เรื่อง ช่างไฟฟ้า
2. นางทองมา สิทธิโคตร ให้ความรู้เรื่อง การตัดเย็บ
3. นายสอน สุดบอนิด ให้ความรู้เรื่อง การพิธีพราหมณ์
4. นายบุญถึง มงคล ให้ความรู้เรื่อง การทำธุรกิจขนาดย่อย
5. นายบุญฤทธิ์ คูคำ ให้ความรู้เรื่อง การบริหารชุมชน/เกษตรอินทรีย์
6. นายอักษร พรหมชาติ ให้ความรู้เรื่อง ประชาธิปไตย
7. จ่าสิบเอกพีรพล ทองแม้น ให้ความรู้เรื่อง การป้องกัน/ปราบปรามยาเสพติด
8. นางละมุน แพงยา ให้ความรู้เรื่อง การรักษาสุขภาพและพยาบาล
9. นายทวีศักดิ์ สาริดดี ให้ความรู้เรื่อง ช่างซ่อมจักรยานยนต์
10. นางสุรัตน์ บุญรัตน์ ให้ความรู้เรื่อง การทำอาหารแห้ง