ข้อมูลอาคาร สถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่

 

ที่

ประเภทอาคาร

แบบ

ปี  พ. ศ. ที่สร้าง

   งบประมาณ( บาท)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14.

15.

อาคารเรียน

อาคารเรียน

บ้านพักครูหลังที่  1

บ้านพักครูหลังที่  2

บ้านพักครูหลังที่  3

อาคารเอนกประสงค์

เรือนเพาะชำ

ส้วมหลังที่ 1

ส้วมหลังที่ 2

ส้วมหลังที่ 3

ถังเก็บน้ำฝน

สนามบาสเกตบอล

สนามฟุตบอล

ต่อเติมอาคารเรียน

อาคารอเนกประสงค์ 2

ป. 1ฉ  สูง

สปช. 105

องค์การ

องค์การ

องค์การ

ขนาด  9  12  ตรม

ขนาด  3 4 6 ตรม.

601 / 6

ขนาด  2  ที่นั่ง

604/4

ฝ.33

สปช.  105/29 3

ห้องเรียน

สปช. 205/26

2515

2542

2518

2531

2533

2533

2528

2519

2520

2541

2527

2542

2542

2545

2550

504,500

1,430,000

20,000

60,000

100,000

110,000

15,000

30,000

20,000

89,500

80,000

100,000

270,000

192,000