วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

 วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา  มีคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษา  บนพื้นฐานของความเป็นไทย

 

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์โรงเรียนในฝัน และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
    การศึกษาของชาติ
  2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมนำความรู้  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
  3. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าประสงค์

  1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์โรงเรียนในฝัน และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
    การศึกษาของชาติ
  2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมนำความรู้  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
  3. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา


อัตลักษณ์ของนักเรียน

” พอเพียง    สุขภาพดี   มีจิตอาสา “

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

” สถานศึกษาพอเพียง  สู่สากล  บนความเป็นไทย “