ประวัติโรงเรียน

 

        โรงเรียนลับแลศรีวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนายสุกิจ  นิมมานเหมินห์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ เมื่อวันที่  26 พฤษภาคม  2514 โดยใช้อักษรย่อประจำโรงเรียนว่า  ล.ศ.  ในปีการศึกษา 2514  มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 51 คน โดยอาศัยเรียนที่โรงเรียนลับแล (โรงเรียนลับแลพิทยาคมในปัจจุบัน) ตำบลฝายหลวง   อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อมาทางอำเภอลับแลได้เสนอสถานที่ตั้งโรงเรียนไว้  6 แห่ง  ประชาชนในเขตพื้นที่ทั้ง 6 แห่งนี้ต่างก็มีความประสงค์ที่จะให้โรงเรียนไปจัดตั้งในพื้นที่ของตนเอง กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและได้เลือกเอาที่ดินในเขตตำบลไผ่ล้อมเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน ซึ่งเป็นที่ดินของเอกชนตำบลไผ่ล้อม  ประชาชนได้ช่วยกันออกเงินซื้อ บริจาค และโอนให้กับกรมสามัญศึกษาตามโฉนดเลขที่  345, 173, 2107, 2109, 2110 รวมพื้นที่ 36 ไร่  2 งาน 22 ตารางวา  ในปีการศึกษา  2515  โรงเรียนได้ย้ายสถานศึกษาจากโรงเรียนลับแล มาใช้สถานที่ของโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา  ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งอยู่ติดกับสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ และต่อมาได้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เพิ่มขึ้นอีก 19  คน รวมเป็นนักเรียน 70 คน
ปัจจุบันโรงเรียนลับแลศรีวิทยาตั้งอยู่เลขที่  153 หมู่ 3 ตำบลไผ่ล้อม  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีข้าราชการครูจำนวน 24  คน


โรงเรียนลับแลศรีวิทยา พ.ศ. 2514

ด้านหน้าอาคาร 1


ด้านหน้าอาคารหลังใหม่

อาคาร มพช.

โรงอาหาร

โรงฝึกงาน

ทางเข้าโรงเรียน