Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 นางประไพ วิสุทธิ์นวรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางวาสนา พันธ์พุทธรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้มาติดตามการจัดทำรายงานระบบควบคุมภายในของโรงเรียนลับแลศรีวิทยา มีนายชยพล เอ็บมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา พร้อมหัวหน้างานระบบควบคุมภายในของโรงเรียนร่วมตอบข้อซักถามและรับการนิเทศ ติดตาม

 
 
 
     
     
     
     
     
 
   

โรงเรียนลับแลศรีวิทยา  เลขที่ 153  หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ล้อม  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53210
โทรศัพท์  055-453416  โทรสาร  055-453419  e-mail : lablaesri@hotmail.com

©2014 by ls.ac.th