ลูกจ้างชั่วคราว

 
นายกฤษดา เกตุทิม
ครูอัตราจ้าง
(ศศ.บ.ดนตรีสากล)
นางสาววันเพ็ญ จานตาดี
ครูอัตราจ้าง
(ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
นางสาวชุติมา สุพลดี
ธุรการโรงเรียน
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
นางกนิษฐา ตุนาค
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม
ปวส. (สายวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี)
นายเตือน จันมี
(ลูกจ้างชั่วคราว)
นางละใม
(ลูกจ้างชั่วคราว)