นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

  
 

 

นายณัฐพัชร์ นุชตาล
หัวหน้าหน่วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นายณัฐพัชร์ นุชตาล

นายภูริเดช เรือนแก้ว
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

นายธนกร มากทิมทอง
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นางสาวณัฐธิกา ขุนวิชัย
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นางสาวกาญจนา บุญภาพ
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นางสาวอมรรัตน์ ตาเหียง
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นางสาวจันจิรา แก้วสุวรรณ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นางสาวเบญจมาศ แย้มชื้น
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นางสาวสโรชา ประน้อย
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

นายณัฐกิตฐิ์ อินสิริ
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาพลศึกษา วิทยาลัยพละศึกษาเชียงใหม่