วิทยาศาสตร์

  
ครูพรธนา จักรน้ำอ่าง
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูวิภา โอสถานนท์
ครูชำนาญการ
กศ.ม. (หลักสูตร)

ครูดาริกา  ฉวีศักดิ์
ครูชำนาญการ
วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ (ชีววิทยา)