คณิตศาสตร์

   
         
     
  ครูจีรภัทร ทองสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)
  ครูกนกวรรณ ทองสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)