รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา

นายบัญชา       อรุณเขต         

นางบุญยืน       นิลพันธ์

นายดำรงค์       กลมพุก

นางสำเริง        สว่างใจ

นายชวน          อยู่ลพ  

นายใกล้รุ่ง        มายรรยงค์

พระอธิการดำรงค์

นายนราวัฒน์  สร้อยสุวรรณ      

นางสาวรสสุคนธ์  อินชัยเขา       

 

 

 

 

 

 

 

 

  ตำแหน่ง

  ตำแหน่ง  

  ตำแหน่ง      

  ตำแหน่ง  

  ตำแหน่ง  

  ตำแหน่ง  

  ตำแหน่ง  

  ตำแหน่ง  

  ตำแหน่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานกรรมการ

ตัวแทนผู้ปกครอง

ตัวแทนครู

ผู้แทนองค์กรชุมชน

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้แทนศิษย์เก่า

ผู้แทนองค์กรศาสนา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ