กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

๑ งานรองผู้อำนวยการโรงเรียน  ด้านกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ
มีหน้าที่

๑. กำกับ ดูแล ควบคุม นิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

๒ คณะกรรมการบริหาร  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  ได้แก่

๑. นางอำนวย        ดาคำ      ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

 

๓ งานแผนงานงบประมาณ และนโยบาย ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑. นายดำรงค์      กลมพุก       ครูชำนาญการ                   หัวหน้า

๒. นายจิรภัทร     ทองสุทธิ์      ครูชำนาญการพิเศษ            ผู้ช่วย

หน้าที่

๑. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานฝ่ายนโยบายและแผน ตามนโยบายของทางราชการ

๒. กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่งานในฝ่ายนโยบายและแผนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน

๓. ให้คำแนะนำ  นิเทศการดำเนินงานของฝ่ายนโยบายและแผนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมาย

๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๔ งานการเงิน ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑. นางรักษา        ดวงอุปะ       ครูชำนาญการ

หน้าที่  

๑. วางแผนงานบริหารการเงิน

๒. บริหารงาน, กำกับ, ติดตาม ความสะดวกในการปฏิบัติงานบริหารการเงิน

๓. ให้คำแนะนำ  ปรึกษา  ควบคุม  ดูแล  ช่วยเหลืองานบริหารการเงิน

๔. ปฏิบัติหน้าที่ในการเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายกำหนด

๕. ปฏิบัติหน้าที่ในการฝาก การถอนให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายกำหนด

 

๕ งานบัญชี  รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑. นางอำนวย      ดาคำ            ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าที่

๑. วางแผนงานบริหารงานบัญชีการเงินของโรงเรียน

๒. บริหารงาน, กำกับ, ติดตาม ให้ความสะดวกในการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายเงินของโรงเรียน

๓. ให้คำแนะนำ  ปรึกษา  ควบคุม  ดูแล  ช่วยเหลือในการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายเงิน ในโครงการต่างๆ ของโรงเรียน

๔. จัดทำรายงานงบเงินคงเหลือ ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือนให้เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

 

๖ งานพัสดุและทรัพย์สิน  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑. นางดาริกา       ฉวีศักดิ์          ครูชำนาญการ

หน้าที่

๑. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ/นอกงบประมาณ

๒. จัดทำทะเบียนควบคุม บำรุงและจำหน่ายพัสดุ

๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน

๔. กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน

๕. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุมและเบิกจ่ายให้เป็นระบบและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีอย่างสม่ำเสมอทุกปี

๖. ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานสำหรับทรัพย์สินที่มีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทำจำหน่ายหรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง

 

๗ งานควบคุมภายใน  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

หน้าที่

๑. จัดวางระบบควบคุมภายใจของสถานศึกษา

๒. วางแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและรายงานผล

๓. การจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ

๔. การจัดทำรายงานการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ

 

๘ งานบริหารสินทรัพย์  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑. นางดาริกา       ฉวีศักดิ์          ครูชำนาญการ

หน้าที่

๑.  กำหนดทิศทาง วางแผนพัฒนาตามนโยบายเป้าหมายให้ทุกฝ่ายทราบ เพื่อวางแผนสนองนโยบาย

การใช้พัสดุของโรงเรียน

๒.  ประสานงานในการจัดทำและพัฒนาแผนงานพัสดุ ของโรงเรียนและดำเนินตามแผน

๓.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียน

๔.  จัดทำและปรับปรุงแบบฟอร์มเอกสารเกี่ยวกับพัสดุเพื่อพร้อมที่จะให้แต่ละฝ่ายนำไปใช้

๕.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

๙ งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา/งานทุนการศึกษา/งานทุนปัจจัยพื้นฐาน และงานประกันอุบัติเหตุ

ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

๑. นางศุภณิชา      สิริคุณาลัย      ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าที่

๑. ศึกษาระเบียบปฏิบัติงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, งานทุนการศึกษา, งานทุนปัจจัยพื้นฐาน

และงานประกันอุบัติเหตุ

๒. วางแผนการดำเนินการและปฏิบัติงาน ทุนทุกประเภทตามระเบียบของทุนนั้น ๆ

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทุนต่าง ๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ

๔. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕. โอนเงินทุนหรือมอบทุนการศึกษา

๖. จัดเตรียมเอกสารและรายงานทางการเงินตามระเบียบทุนนั้น ๆ

๗. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้เครื่องหมายตอบแทนและการตอบขอบคุณอนุโมทนาเรื่องทุนต่าง ๆ

๘. ติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ได้รับทุนและรายงานผลการเรียนและการดำเนินการใช้ทุน

 

๑๐ งานสารบรรณกลุ่มบริหารงบประมาณ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ คือ

 

หน้าที่

๑.  ดำเนินงานตามระบบงานสารบรรณและการพัฒนาระบบงานในการบริการ

๒.  จัดทำทะเบียนหนังสือ รับ- ส่งหนังสือราชการให้เป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์

๓.  บริการอำนวยความสะดวกในการตอบรับหนังสือราชการให้แก่กลุ่มบริหารงานต่างๆ

๔.  ปฏิบัติหน้าที่สารบรรณกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

๕.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย