จำนวนเด็กนักเรียน

 จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน (คน)

จำนวนห้อง

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

14

11

25

2

มัธยมศึกษาปีที่ 2

20

11

31

2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

15

11

26

2

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

49

33

82

6

มัธยมศึกษาปีที่ 4

11

9

20

2

มัธยมศึกษาปีที่ 5

6

8

14

2

มัธยมศึกษาปีที่ 6

6

8

14

2

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

23

25

48

6

รวมทั้งสิ้น

72

58

130

12

                                                                             * ข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562