จำนวนเด็กนักเรียน

 จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน (คน)

จำนวนห้อง

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

21

11

32

2

มัธยมศึกษาปีที่ 2

15

12

27

2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

23

12

35

2

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

59

35

94

6

มัธยมศึกษาปีที่ 4

7

7

14

2

มัธยมศึกษาปีที่ 5

7

8

15

2

มัธยมศึกษาปีที่ 6

13

14

27

2

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

27

29

56

6

รวมทั้งสิ้น

86

64

150

12

                                                                                                              * ข้อมูลนักเรียน  ณ  วันที่ 10 พฤศจิกายน 261