รายชื่อครูที่ปรึกษา

คณะครูที่ปรึกษา
หัวหน้าระดับชั้น ม.ต้น Content หัวหน้าระดับชั้น ม.ปลาย ว่าที่ร้อยตรีพิศาล ดิษฐสุวรรณ
รองหัวหน้าระดับชั้น ม.ต้น Content รองหัวหน้าระดับชั้น ม.ปลาย นางวิภา โอสถานนท์
หัวหน้าสายชั้น ม.1 นางอนงค์ คมกฤช หัวหน้าสายชั้น ม.4 นางสาวพรธนา จักรน้ำอ่าง
หัวหน้าสายชั้น ม.2 นางกนกวรรณ ทองสุทธิ์ หัวหน้าสายชั้น ม.5 นางอรุณี ตันจราจิน
หัวหน้าสายชั้น ม.3 นางปัตถมา ศิริประทุม หัวหน้าสายชั้น ม.6 นางดาริกา ฉวีศักดิ์
จำนวนนักเรียน
  ชาย หญิง รวม รายชื่อครูประจำชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 11 13 24   นางอนงค์  คมกฤช ครูชำนาญการพิเศษ
         นางธัญลักษณ์  สิงค์ทอง  ครูชำนาญการ
         นายลำธาร   ก้อนคลัง  ครูชำนาญการ
          นางสาวศิริวรรณ   ลิ้มสุวรรณ  นักศึกษาปฏิบัติการสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 20 7 27 นายประยูร เชียงส่ง ครูชำนาญการพิเศษ
        นางสุปรีดา ภูฆัง ครูชำนาญการ
        นางจินดา นนฑิตบุตร ครูชำนาญการ
        นางสาวสุวรรณี พริบไหว นักศึกษาปฏิบัติการสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 10 14 24 นายเสน่ห์ ก้อนเครือ ครูชำนาญการ
        นางบังอร ก้อนเครือ ครูชำนาญการ
        นางทวีป โก๊ะกอย ครูชำนาญการ
        นายชยุต ทะนะปา นักศึกษาปฏิบัติการสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 25  9  34 นายจิรภัทร ทองสุทธิ์ ครูชำนาญการ
        นางกนกวรรณ ทองสุทธิ์ ครูชำนาญการ
        นางสาวกัณฐมณี ปานสังข์ นักศึกษาปฏิบัติการสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 15 17 32 นางปัตถมา ศิริประทุม ครูชำนาญการพิเศษ
        นางสาวสุพร จรัสศรี ครู
        นางสาวปรียาภัณฑ์ อยู่ทิม นักศึกษาปฏิบัติการสอน
        นายจิตวิสุทธิ์ ทองยศ นักศึกษาปฏิบัติการสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  25  8 33 นายเฉลียว ผสม ครูชำนาญการพิเศษ
        นางศุภณิชา สิริคุณาลัย ครูชำนาญการพิเศษ
        นางบุศรา กันติเกตุ ครูชำนาญการพิเศษ
        นางสาวอัคณา ไคร้ชม นักศึกษาปฏิบัติการสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  6  6  12 นายประยูร ทิพย์ลุ้ย ครูชำนาญการพิเศษ
        นายดำรง กลมพุก ครูชำนาญการ
        นายอำนวย ดาคำ ครูชำนาญการพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  6 9 15 นายปริยดนัย จันทร์มี ครูชำนาญการ
        นางสาวพรธนา จักรน้ำอ่าง ครูชำนาญการพิเศษ
        นางสาวสุพัชรียา ทองคต นักศึกษาปฏิบัติการสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 3  15  18 นางนิคม ทองเณร ครูชำนาญการ
        นางอรุณี ตัณตราจินต์ ครูชำนาญการพิเศษ
        นายพิษณุ หนุนเพิ่ม นักศึกษาปฏิบัติการสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  15  8  23 นางคุณากร ทิพย์มนตรี ครูชำนาญการพิเศษ
        ว่าที่ร้อยตรีพิศาล ดิษฐสุวรรณ ครูชำนาญการ
        นางสาวนิภาภรณ์ เตชัย ครู
        นางสาวกวินธิดา ทั่งรอด นักศึกษาปฏิบัติการสอน
        นางสาวกาญจนา แสงเทียน นักศึกษาปฏิบัติการสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 4  20  24 นางวิภา โอสถานนท์ ครูชำนาญการ
        นางดาริกา ฉวีศักดิ์ ครู
        นายกิตติพงษ์ เอี่ยมทอง นักศึกษาปฏิบัติการสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 16 15  31 นางรักษา ดวงอุปะ ครูชำนาญการ
        นางเฉลิมเนตร จันนคร ครูชำนาญการ
        นางสาวณัฐฐินันท์ อินหล่อ นักศึกษาปฏิบัติการสอน