ทำเนียบผู้บริหาร
นายเฉลิม อินทชัยศรี
ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
พ.ศ.2514-2524
นางหยด เจริญกุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2524-2533
นายสุธีร์ บัวพิมพ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2533-2543
นายยุทธนา นาคหอม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2543-2550
นายถาวร เชียงส่ง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2551-2554
นายคำรณ ม่อมดี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2554-2557
นายชยพล เอ็บมูล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2557-2561
ดร.รสสุคนธ์ อินชัยเขา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน