ประกาศ เรื่องยกเลิกการสอบวัดความรู้พื้นฐาน ของนักเรียน ม.1 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยจบชั้นเรียน ป.6 ในการจัดห้องเรียนแทน และให้นักเรียนมาทำการมอบตัว ชำระค่าบำรุงการศึกษา รับหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

0
68
ประกาศยกเลิกการสอบวัดความรู้และให้มามอบตัว 2564